Nosūtīt draugam 

Paziņojumi

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ( IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Vides pārraudzības valsts birojā 2011.gada 25.augustā sagatavots un iesniegts  ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums par elektropārvades tīklu savienojuma "Kurzemes loks" 2.posma Dundaga - Tume esošās 110kV elektropārvades līnijas rekonstrukciju un tās sprieguma palielināšanu.

Sīkāku informāciju skatīt šeit:

http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,1328236&_dad=portal&_schema=PORTAL

____________________________________________________________________________

Paziņojums par Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publisko apspriešanu

 

Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakijas publiskā apspriešana

Ar Talsu novada domes 2011.gada 14.jūlija lēmumu Nr. 525 publiskajai apspriešanai tiek nodota Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcija.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus nākamajam plānošanas periodam. Programmā iekļauts arī ilgtermiņa vīzija un mērķi, kā arī rīcības līdz 2014.gadam.

Aicinām Talsu novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru pārstāvjus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā.

Ar Talsu novada attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcijas materiāliem no 2011.gada 18.jūlija līdz 2.septembrim var iepazīties:

                     Talsu novada pašvaldībā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos

                      Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, Raiņa ielā 16, Valdemārpilī, Talsu novadā,

                      Īves pagasta pārvaldē,  „Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadā,

                     Valdgales pagasta pārvaldē , „Pagastmājā”, Pūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā,                   

                     Laidzes pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā,

                     Vandzenes pagasta pārvaldē , „Pagastmājā”, Vandzenē, Vandzenes pagastā, Talsu novadā,

                     Laucienes pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Laucienē, Laucienes pagastā, Talsu novadā,

                     Balgales pagasta pārvaldē , „Grantiņos,” Dursupē, Balgales pagastā, Talsu novadā,

                     Ķūļciema pagasta pārvaldē, „Druvās”7, Ķūļos, Ķūļciema pagastā, Talsu novadā,              

                     Stendes pilsētas pārvaldē, Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā,

                     Virbu pagasta pārvaldē, Jaunpagastā, Virbu pagastā, Talsu novadā,

                     Strazdes pagasta pārvaldē, „Kraujās”, Strazdē, Strazdes pagastā, Talsu novadā,                                   

                     Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē , Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā,

                     Ģibuļu pagasta pārvaldē , Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā                            

                     Lībagu pagasta pārvaldē , „Pagastmājā”, Mundigciemā, Lībagu pagastā, Talsu novadā,

kā arī

                     www.talsi.lv sadaļā attīstības plānošanas dokumenti, un www.grupa93.lv/talsi sadaļā „1.redakcija”.

 

Priekšlikumus par attīstības programmas 1.redakciju aicinām iesniegt līdz 2011.gada 2.septembrim par publisko apspriešanu atbildīgām amatpersonām Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadīšanas speciālistei Dacei Dūzelei (203 I .korpuss, Kareivju ielā 7, Talsos) vai elektroniski dace.duzele@talsi.lv, un Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānošanas speciālistei Andai Felšai (202 I .korpuss, Kareivju ielā 7, Talsos) vai elektroniski  anda.felsa@talsi.lv

 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

SIA „Grupa 93” paziņo par Talsu novada vides pārskata projekts sabiedrisko apspriešanu no 2011.gada 25.jūlija līdz 2.septembrim.

Ar vides pārskata projektu var iepazīties:

                     www.talsi.lv sadaļā attīstības plānošanas dokumenti,

                     un www.grupa93.lv/talsi sadaļā „1.redakcija”;

                     Talsu novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (203.kab., I .korpuss, Kareivju ielā 7, Talsos)

 

Priekšlikumus par vides pārskata projektu aicinām iesniegt no 2011.gada 25.jūlija līdz 2.septembrim vides pārskata izstrādātājam SIA „Grupa 93” vides speciālistei Maritai Nikmanei (K.Barona iela 3-4, Rīga) vai marita@grupa93.lv vai Talsu novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadīšanas speciālistei Dacei Dūzelei (203.kab., I .korpuss, Kareivju ielā 7, Talsos) vai elektroniski dace.duzele@talsi.lv.

 

Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 5.augustā Talsu novada pašvaldības Lielajā zālē , Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā plkst. 17.30. (telpas, adrese)

 

Sanāksmes par Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakciju notiks arī:

                     Sabilē, Ventspils ielā 14, Sabiles  kultūras nama mazajā zālē, 2011.gada 10.augustā plkst. 17.30;

                     Stendē, Dumpīšu ielā 3, Stendes tautas namā, 2011.gada 10.augustā plkst. 17.30;

                     Valdemārpilī, Raiņa ielā 14, Valdemārpils pilsētas izstāžu zālē, 2011.gada 11.augustā plkst. 17.30

                     Balgalē, „Grantiņi”, Balgales tautas namā, 2011.gada 17.augustā plkst. 17.30;

                     Ģibuļos, Skolas ielā 2, Ģibuļu pagasta pārvaldē, 2011.gada 17.augustā plkst. 17.30;

                     Tiņģerē, „Pils”, Tiņģeres saieta namā, 2011.gada 18.augustā plkst. 17.30;

                     Ķūļciemā, brīvā laika pavadīšanas centrā, 2011.gada 25.augustā plkst. 17.30;

                     Laidzē , „Mežrozes”, brīvā laika pavadīšanas centrā, 2011.gada 15.augustā plkst. 17.30;

                     Laucienē kultūras namā, 2011.gada 18.augustā plkst. 17.30;

                     Lībagos, Dižstendē brīvā laika pavadīšanas centrā, 2011.gada 11.augustā plkst. 17.30;

                     Lubē, „Sniedzes”, pagasta pārvaldē, 2011.gada 25.augustā plkst. 17.30;

                     Strazdē, „Strazdes muižā”, 2011.gada 24.augustā plkst. 17.30;

                     Valdgalē tautas namā, 2011.gada 10.augustā plkst. 17.30;

                     Vandzenē, „Rezidencē” 2 stāvā, 2011.gada 18.augustā plkst. 17.30;

                     Virbos, kultūras namā, 2011.gada 23.augustā plkst. 17.30. _________________________________________________________________

Paziņojums par Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta teritorijas

plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.503, protokols Nr.15, ir apstiprināta Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija.

Iespēja iepazīties un iesniegt atsauksmes par Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju tiks nodrošināta no 11.07.2011. līdz 31.07.2011. Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā, I. korpusa 1.stāva foajē, Kareivju ielā 7, Talsos un Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, Raiņa ielā 16, Valdemārpilī katru darba dienu no 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700    kā arī www.talsi.lv .

 Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts 

 Apbūves noteikumi 

Grafiskā daļa skatāma šeit>>>

_______________________________________________________________________

Paziņojums par Strazdes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

 

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2011.gada 16.jūnija lēmumu Nr.465, protokols Nr.14, tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Talsu novada Strazdes pagasta teritorijas plānojuma pirmā redakcija.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2011.gada 4.jūlija līdz 2011.gada 15.augustam.

Sabiedriskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem, ar izstrādāto Talsu novada Strazdes pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iepazīties, kā arī rakstiskus priekšlikumus var iesniegt: Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsos, Kareivju ielā 7 un Strazdes pagasta pārvaldē, „Strazdes muižā”, Strazdē, Strazdes pagastā katru darba dienu no 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700. Ja priekšlikumu sniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, iesniegumā norādīt pilnu adresi.

Sabiedriskās apspriešanas laikā teritorijas plānojuma pirmā redakcija būs apskatāma arī interneta mājas lapās www.talsi.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta 2011.gada 20.jūlijā plkst. 16.00 Strazdes pārvaldes telpās „Strazdes muižā”, Strazdē.

  

____________________________________________________

Paziņojums par Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 30.,32.,33. un 35.punktu un saskaņā ar Talsu novada domes Attīstības un starptautisko sakaru komitejas 2010. gada 15.novembra lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:

1.      Uzsākt Talsu novada Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11, 10.09.2009.) grozījumu izstrādi.

2.      Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas attīstības plānotāju Andu Felšu.

3.      Apstiprināt Talsu novada Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu (pielikumā).

4.      Paziņojumu publicēt laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Talsu Vēstis” un ievietot Talsu novada pašvaldības mājas lapā internetā.

5.      Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

6.      Uzdot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam sagatavot pieprasījumu valsts mērķdotācijas saņemšanai.

Ieinteresētās personas rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iesniegt līdz 2011.gada 4.aprīlim Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV-3201, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi vai nosaukumu,juridisko adresi un reģistrācijas datus.

 ______________________________________________________

Paziņojums par Stendes pilsētas teritorijas plānojumu

 

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 6.punktu un MK 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 5., 32. punktu,

                                              Talsu novada dome nolemj:

1.        Uzsākt Stendes pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Talsu novada domes 10.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.11) grozījumu izstrādi.

2.        Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas telpiskās attīstības plānotāju Ingu Tramdahu.

3.        Apstiprināt Talsu novada Stendes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu.

4.        Publicēt paziņojumu laikrakstā „Talsu Vēstis” un „Latvijas Vēstnesis” un ievietot Talsu novada pašvaldības mājas lapā internetā.

5.        Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

6.        Uzdot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam sagatavot pieprasījumu valsts mērķdotāciju saņemšanai.

Priekšlikumus un ieteikumus Stendes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2011.gada 4.aprīlim, Talsu novada domes Attīstības plānošanas nodaļā, Talsos, Kareivju ielā 7, LV-3201 vai sūtot uz e-pastu inga.tramdaha@talsi.lv

 

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets